Dołącz do naszych fanów

 

Regulamin i polityka prywatności Internetowej Szkoły Językowej iLang.pl

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1.      Korzystając z zasobów platformy akceptujesz zasady niniejszego regulaminu.

2.      Właścicielem Internetowej Szkoły Językowej iLang jest firma iLang.pl Paweł Leśniak, ul. Bohaterów Warszawy 25/1, 48-300 Nysa, NIP: 7532422188

3.      Regulamin określa zasady korzystania z platofrmy iLang.pl oraz z usług z nim związanych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki firmy iLang.pl.

4.      Postanowienia niniejszego regulaminu są zgodne z zapisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204)

5.      Rejestrując się w Internetowej Szkole Językowej iLang.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) przez firmę iLang.pl


 

§2 Terminy i definicje

 

1.      Firma: iLang.pl., właściciel i administrator Internetowej Szkoły Językowej iLang, odpowiedzialny za funkcjonowanie platformy i za oferowane na niej usługi.

2.      Kurs: program stworzony przez i który jest własnością firmy iLang.pl., służący do nauki w systemie e-learningu.

3.      Platforma: serwis internetowy dostępny pod adresem www.ilang.pl

4.      Użytkownik: pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z platformy i usług dostępnych na niej. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z danych na platformie za zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

 

§ 3 Platforma iLang.pl

 

1.      Platforma ilang.pl oferuje kursy przeznaczone do samodzielnej nauki w systemie on-line.

2.      Na platformie dostępne są kursy języka angielskiego i hiszpańskiego

3.      Dostęp do kursu jest płatny według ceny podanej w ofercie zamieszczonej w serwisie.

4.      W zamian za wniesioną opłatę Użytkownik otrzymuje dostęp on-line do zamówionego kursu umożliwiający mu pełne korzystanie z materiałów i opcji umieszczonych na stronie serwisu.


 

§4 Konta użytkowników

1.      Założenie konta w serwisie jest bezpłatne.

2.      Każde nowo założone konto jest wersją demonstracyjną serwisu i uprawnia do korzystania z określonej części kursów udostępnionych przez Usługodawcę.

3.      Dokonanie opłaty zgodnej z ofertą zamieszczoną na stronie serwisu uprawnia Użytkownika do pełnego korzystania z kursów udostępnionych przez Usługodawcę.

4.      Do założenia konta wymagane jest podanie poprawnego i działającego adresu e-mail, należącego do Użytkownika.

5.      Nazwa konta nie może być słowem powszechnie uznawanym za obraźliwe ani godzić w niczyje dobre imię.

6.      Niedozwolone jest używanie jako nazwy konta adresu strony internetowej ani napisów będących znakami towarowymi lub mogącymi naruszać prawa osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym.

7.      Do zalogowania się na swoje konto wymagane jest podanie prawidłowego adresu e-mail i hasła.

8.      Z jednego konta może korzystać tylko jeden Użytkownik.

9.      Jeśli Użytkownik zapomni swojego hasła, może skorzystać z opcji "Przypomnij hasło" oferowanej na stronie serwisu.

 

 

§5 Prawa i obowiązki użytkowników

1.      Użytkownik zobowiązany jest chronić swoje hasło do konta przed poznaniem go przez osoby trzecie.

2.      Zabronione jest publikowanie, użyczanie, sprzedawanie hasła w jakiejkolwiek formie.

3.      Użytkownik zalogowany do swojego konta na urządzeniu dostępnym publicznie jest zobowiązany do wylogowania się bezpośrednio po zakończeniu korzystania z serwisu, poprzez naciśnięcie odnośnika "Wyloguj".

4.      Osoby niepełnoletnie (Dzieci) nie powinny korzystać z serwisu bez pozwolenia rodziców lub opiekunów, którzy zaakceptowali regulamin.

5.      Usługodawca nie odpowiada za skutki utraty hasła na rzecz osoby trzeciej.

6.      Użytkownik może logować się do swojego konta z dowolnego urządzenia spełniającego wymogi techniczne kursu, podłączonego do internetu.

7.      Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisu ilang.pl, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z serwisu innym Użytkownikom.

8.      Konta użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać czasowo zablokowane lub usunięte.

9.      W przypadku, gdy zablokowanie lub usunięcie konta jest wynikiem naruszeń niniejszego regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa ze strony Użytkownika, opłata abonamentowa za wykupione kursy nie jest zwracana.

10.  Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z usług serwisu i skasować założone konto, wysyłając odpowiednią informację na adres Usługodawcy pomoc@ilang.pl.

11.  W celu poprawnego korzystania z serwisu Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie informować Usługodawcę o każdorazowej zmianie używanego adresu e-mail, poprzez aktualizację danych konta w serwisie. W przypadku braku realizacji tego obowiązku lub w sytuacji podania przez Użytkownika niepoprawnego adresu, Usługodawca ma prawo uznać, że informacje przekazane na adres e-mail podany w ustawieniach konta zostały poprawnie doręczone.

 

 

§6 Wymagania sprzętowe

1.      Serwis przygotowany jest do korzystania z udostępnionych kursów w wersji desktopowej i mobilnej.

2.      Serwis w wersji Dekstopowej przystosowany jest do działania na komputerach posiadających systemy operacyjne Mac OS wersja 10.6 lub wyższa, Windows XP, Windows Vista lub Windows 7, z dostępem do internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową Chrome, Firefox w wersji co najmniej 15 lub Opera w wersji co najmniej 10 lub nowsze. Dodatkowo komputer wyposażony powinien być w Adobe Flash 9.x (lub nowszy).

3.      Serwis w wersji mobilnej przystosowany jest do działania na telefonach komórkowych i tabletach posiadających systemy operacyjne Android 2.1 lub iOS, z dostępem do internetu.

4.      Do pełnego korzystania z kursu niezbędne są słuchawki i mikrofon.

 

 

§7 Opłaty

1.      Uzyskanie pełnego dostępu do kursów wymaga wniesienia opłaty zgodnie z ofertą przedstawioną na stronie serwisu.

2.      Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

3.      Dokonanie płatności za kurs wymaga wybrania języka kursowego, a następnie skorzystania z opcji „Kup teraz”, serwis automatycznie przeniesie Użytkownika na stronę partnera odpowiedzialnego za obsługę płatności.

4.      Użytkownik dokonując opłaty nabywa prawa do korzystania z kursu przez określony ofertą czas. Po upływie określonego ofertą czasu, dostęp do płatnej części Serwisu nie jest automatycznie przedłużany.

5.      Obsługa płatności jest realizowana w sposób automatyczny i samoobsługowy przy współpracy z zewnętrzną firmą pośredniczącą PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, zwaną dalej "Operatorem Płatności", prowadzącą serwis do obsługi płatności elektronicznych pod adresem payu.pl.

6.      Składanie zamówień jest możliwe tylko dla Użytkowników posiadających założone konto w Serwisie i zalogowanych do konta.

7.      Płatności są realizowane zgodnie z regulaminem Operatora Płatności.

8.      W momencie odbioru płatności przez Operatora Płatności, Usługodawca zobowiązuje się do uruchomienia płatnych części serwisu w ciągu 72 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty od Użytkownika

9.      Usługodawca nie odpowiada za problemy lub trudności powstałe w trakcie realizacji płatności, gdyż nie bierze bezpośrednio udziału w obsłudze płatności.

10.  Wszelkie reklamacje płatności zgłaszane przez Użytkowników do Usługodawcy są przekazywane do Operatora Płatności. Usługodawca w miarę możliwości pomaga Użytkownikom rozwiązywać ewentualne problemy z płatnościami.

11.  Na życzenie Użytkownika Usługodawca może wystawić fakturę VAT na zakupiony kurs. Chęć otrzymania faktury powinna zostać zgłoszona przez Użytkownika nie wcześniej niż w momencie zatwierdzenia jego płatności i nie później niż 7 dni od momentu zatwierdzenia płatności. W celu uzyskania Faktury VAT Użytkownik zobowiązany jest przesłać do Usługodawcy komplet danych niezbędnych do wystawienia faktury (dane zamówienia, którego dotyczy faktura, dane nabywcy, numer NIP, adres do przesłania faktury).

 

§8 Reklamacje i zwroty

1.      Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej.

2.      Reklamacja powinna zawierać: dane teleadresowe osoby składającej reklamację, nazwę konta Użytkownika i nazwę usługi, której dotyczy reklamacja, przedmiot reklamacji, uzasadnienie.

3.      Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres serwisu podany na stronie kontakt, w terminie 30 dni od chwili zaistnienia przedmiotu reklamacji.

4.      Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej doręczenia. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany w reklamacji.

5.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z Kursów przez Użytkownika, chyba że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.

        6. Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się na końcu regulaminu.
 
        7. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zakupu kursu.
 
        8. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować    Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 
        9. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
       10. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Usługodawca zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o tej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 
      11. Użytkownik traci prawo odstąpienia od niniejszej umowy w momencie, kiedy wykorzysta wykupiony kurs językowy rozpoczynając naukę na platformie. Utrata prawa odstąpienia od umowy dotyczy okresu 14 dni od dnia jej zawarcia. 
 
      12. Usługodawca nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 
 

 

§9 Polityka prywatności

1.      Szanujemy i chronimy prywatność naszych Użytkowników.

2.      Dane Użytkownika nie będą nigdy udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem informacji takich jak „nazwa użytkownika”, zdjęcie, które to informacje mogą być wyświetlane na Twoim publicznym profilu oraz innych podstronach serwisu (np. prezentujących listy użytkowników w formie rankingów).

3.      Dane osobowe są gromadzone dla celów statystycznych i administracyjnych, aby lepiej dopasować treści i usługi Serwisu do oczekiwań Użytkowników.

4.      Po założeniu konta Użytkownik w każdej chwili ma wgląd w swoje dane i może je edytować.

5.      Podany przez Użytkownika adres e-mail wykorzystywany będzie wyłącznie do przesyłania informacji związanych z działaniem serwisu ilang.pl oraz przesyłania treści reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio z serwisem ilang.pl lub pozostałymi produktami właściciela serwisu.

6.      Płatności Użytkowników są rejestrowane i rozliczane przez operatora płatności, PayU S.A, który odpowiada za bezpieczeństwo transakcji i bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.

7.      Usługodawca nie uzyskuje dostępu do poufnych danych bankowych Użytkowników, w szczególności do numerów kart kredytowych lub danych logowania. Dane te są wprowadzane przez Użytkowników na formularzach należących do PayU S.A. lub odpowiednich banków. Za bezpieczeństwo tych danych odpowiada właściciel odpowiedniego formularza.

8.      Dane uzyskiwane automatycznie, takie jak numer IP komputera Użytkownika, wynikają z ogólnych zasad realizowania połączeń internetowych i są gromadzone w logach serwera, na którym opublikowany jest Serwis.

9.      Dane te są używane przez Operatora tylko do celów administracyjnych i statystycznych.

10.  Zwracamy uwagę rodziców i opiekunów na uważne obchodzenie się z danymi osobowymi w internecie. Dzieci nie powinny bez pozwolenia rodziców lub opiekunów przekazywać danych osobowych na stronę Serwisu.

11.  Cookies to małe pliki tekstowe nieszkodliwe ani dla Użytkownika, ani dla jego komputera i jego danych. Pełnią one rolę techniczną, przechowując identyfikator sesji zalogowanego Użytkownika oraz pozwalając zapamiętać preferencje Użytkownika.

12.  Korzystanie z serwisu wymaga włączenia obsługi cookies w przeglądarce.

13.  Wyłączenie cookies lub korzystanie z przeglądarki nieobsługującej cookies oznacza brak możliwości zalogowania się do konta i korzystania z pełnego dostępu do zasobów Serwisu.

14.  Rejestrując się w serwisie ilang.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) przez iLang.pl Paweł Leśniak w celach związanych z korzystaniem z serwisu ilang.pl, przesyłaniem treści reklamowych i informacji handlowych, rozliczaniem transakcji oraz zbieraniem ogólnych informacji demograficznych na temat Użytkowników serwisu.

15.  Serwis ialng.pl nie zbiera żadnych danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia bez akceptacji regulaminu przez opiekuna prawnego lub nauczyciela.

 

 

§10 Postanowienia końcowe

1.      W miarę rozwijania się platformy ilang.pl Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz zasadach polityki prywatności.

2.      Zmiany w regulaminie obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie ilang.pl.

3.      Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

4.      Wszelkie spory powstałe na pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą podlegają rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu.

5.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


Przekonaj się czym jest innowacyjna platforma iLang.pl. Poczuj język dookoła siebie! Aby wykupić kurs językowy wystarczy, że klikniejsz przycisk widoczny z prawej strony. Gwarantujemy satysfakcję lub zwrot pieniędzy.

Pewność siebie

Bądź zawsze pewny siebie niezależnie, w którym Państwie jesteś. Dzięki znajomości języka angielskiego możesz komunikować się z ludźmi na całej planecie.

Cenimy Twój czas

Innowacyjna metoda nauczania języka iLang pozwala uczyć się w dowolnej przez Ciebie chwili. Wiemy, jak cenny jest Twój czas, dlatego sam decydujesz kiedy chcesz przeznaczyć go na naukę języka.

Prywatny nauczyciel

Korzystając z platformy iLang 24h na dobę masz do dyspozycji swojego wirtualnego, prywatnego nauczyciela. Zaawansowane funkcje systemu sprawiają, że przyswajasz wiedzę w błskawicznym tempie.

Społeczność

Wszystkie zadania, z którymi będziesz miał problem możesz opublikować na forum zrzeszającym wszystkich uczniów platformy iLang. Dzięki temu możesz liczyć na pomoc bardziej zaawansowanych kolegów.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.01.00-16-163/11-00 Tytuł projektu: Stworzenie automatycznej, internetowej platformy do nauki języków obcych Projekt ma na celu stworzenie platformy internetowej, szkoły językowej online, pozwalającej na samodzielną naukę języków: angielskiego i hiszpańskiego. E-usługa skierowana jest do dorosłych osób, uczących się wymienionych języków obcych na każdym z sześciu poziomów określonych przez Radę Europy. Dodatkowo, oferta nauki języka angielskiego skierowana jest na rynek hiszpański. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Dotacje na innowacje